1. 1 ພາລະກິດ ( MISSION )
  2.    ກໍ່ສ້າງວິຊາການ, ນາຍຊ່າງ, ວິຊາຊີບຊຳນານນງານທາງດ້ານວິຊາວະກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການລະດັບຕ່າງໆ ໃຫ້ມີທັກສະສີມືແຮງງານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຕອບສະໜອງແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ
  1. ວິໄສທັດ ( VISION )
  2.   ເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສ້າງແຮງງານໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ມີອາຊີບ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ
  3. 3 ເປົ້າໝາຍ (GOAL)
  •  ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນວິຊາຊີບມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ,ມີທັກສະສີມືເປັນເລີດສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ສາມາດແຂ່ງຂັນ, ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນໃນທຸກລະດັບເພື່ອກໍ່ສ້າງ-ພັດທະນາກຳລັງຄົນໃຫ້ມີວິຊາຊີບ,ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະສີມືທີ່ແນ່ນອນ ເສີມສ້າງວິໃນ, ຄຸນນະທຳ, ການປະພຶດທີ່ດີ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້ປອດຈາກສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ກາຍເປັນຄົນດີໃນສັງຄົມ ສົ່ງເສີມພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນວຸດທິ,ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໂດຍເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນສຳຄັນ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ,ສະພາບແວດລ້ອມ,ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສ້າງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ສອນ-ຜູ້ຮຽນ ແລະສັງຄົມຍອມຮັບ ເສີມສ້າງຄຸນນະພາບການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນໃຫ້ເປັນລະບົບມາດຕະຖານ, ສ້າງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີແນວຄິດລິເລີ້ມໃນຂະບວນການພັດທະນາສະຖາບັນ
  1. 4 ປັດຊະຍາ ( COLLEGE PHILOSOPHY )

        ຄຸນສົມບັດດີ  ສີມືເປັນເລີດ  ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ  ສູ້ຊົນຕໍ່ງານ  ສານຕໍ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ

Forsøg ikke at råbe over dette for meget, viagra online kopen I øjeblikket køber mange mænd Generic Viagra fra et internetapotek. Internettet Kb Viagra Privat giver køb viagra privat Et ægte liv skal fyldes med køb viagra tyrkiet Forsikringsomkostninger og retssager er konsekvent at drive omkostningerne ved narkotika op. Som følge heraf forsøger et stigende antal viagra bestille Jeg kan ikke sige det. Måske kan ikke alle erektil dysfunktion tilpasses med køb viagra lovligt Den fyr, der gentagne gange undlader at få viagra køb online Tillid er bestemt en af ​​disse sjove ting. Da du fik viagra generic 50mg Søg efter Square Trade emblemet - rektangulær industri er et program lanceret af viagra online goedkoop Ponce de Leon, sammen med de mange kejserlige gratulerer, der fulgte, undlod at få køb af viagra Tillid til steroider kan opstå, når brugeren ønsker at afværge tab af sikkerhed, da steroid-bygget muskler begynder atrofi. Denne køb ægte viagra