kk

I.) ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 1. 1. (ຫົວໜ້າພະແນກ)
 • - ສືກສາອົບຮົມ ແລະ ນຳພາແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃນພະແນກຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການ.
 • -  ນຳພາໜວ່ຍງານທີ່ສັງກັດໃນພະແນກຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ.
 • -  ຕິດຕາມຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ.
 • -  ສະເໜີຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ມີສິດຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ.
 • -  ພົວພັນ ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຈາກຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳອາທິດຂອງພະແນກ, ພ້ອມທັງສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກ.
 • -  ຄຸ້ມຄອງແຜນການດຳເນີນງານຂອງພະແນກ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ.
 • -  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະອຳນວຍການ.
 1. 2. (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
 • -  ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 • -  ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງພະແນກ.
 • -  ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 •   ຮັບຜິດຊອບ ຮັກສາການແທນ ຕາມການມອບໝາຍ ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າພະແນກບໍ່ຢູ່.
 • II.) ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
 • -  ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມວິໄສທັດ ແລະ  ພັນພາລະກິດຂອງວິທະຍາໄລ.
 • -  ສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາໄລ5 ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ , ລວມມີອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງຝຶກງານ,  ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
 • -  ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິໄຈຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງສາຂາອາຊີບໃໝ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຂອງເສດຖະກິດລວມທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງຊາດ.
 • -  ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງແຜນການຍົກລະດັບສາຂາອາຊີບທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.
 • -  ສ້າງແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.
 • -  ສ້າງໂຄງການຮ່ວມພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • -  ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.
 • -  ສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • -  ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນ ແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • -  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.
 • III.) ໜ່ວຍງານການຕະຫຼາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
 • -  ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ການປະດິດສ້າງທາງດ້ານວິຊາການ, ເຕັກນິກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 • -  ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມຊົມໃຊ້ແຮງງານຕາມຂະແໜງວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ.
 • -  ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍInternet Network, ການນຳໃຊ້ email ແລະ Website ຂອງວິທະຍາໄລໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
 • -  ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງການເປີດບໍລິການInternet ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນພັດທະນາວິຊາການ.
 • -  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້email  ແລະ Website  ຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອການຕິດຕໍ່, ພົວພັນກັບພາຍນອກ ແລະ ສາກົນ.
 • -  ສ້າງໂຄງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ແຂ່ງຂັນສີມືຂອງຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ພາຍໃນວິທະຍາໄລແລະ ລະຫວ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາດ້ວຍກັນ.
 • -  ພົວພັນກັບສະຖານປະກອບການເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.
 • -  ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມມາດຖານສີມື ແລະ ແຜນພັດທະນາໃນທຸກໆສາຂາອາຊີບ ລວມທັງມາດຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຖານສາກົນອື່ນໆ...
 • -  ສ້າງໂຄງການ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກນະວັດຕະກຳອາຊີວະສຶກສາ.
 • -  ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນ ແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • -  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.
 • IV.) ໜ່ວຍງານແນະນຳວິຊາຊີບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາວຽກເຮັດງານທຳ
 •     1.) ການແນະນຳວິຊາຊບ:
 •          -  ສ້າງລະບົບແນະນຳວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕາມສາຂາ ວິຊາຊີບຕ່າງໆ.
  •          -  ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບ ຮົມວິຊາຊີບ.
 •     2.) ການໃຫ້ຄຳປຶກສາວຽກເຮັດງານທຳ:
 •          -  ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການປະກອບການ ໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆຮ່ວມກັບກຸ່ມອາຊີບ ແລະ ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ.
 •          -  ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ.
 •          -  ສ້າງໂຄງການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາວຽກເຮັດງານທຳ ຕາມສາຂາອາຊີບ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພາກ ສ່ວນທຸລະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
 • V.) ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດ
 • -  ຄົ້ນຄວ້າສ້າງວາລະສານ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆເພື່ອການໂຄສະນາວິທະຍາໄລ.
 • -  ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມໃນກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ.
 • -  ສ້າງແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກັບພາກສ່ວນທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • -  ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ; ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະມຸດ, ປະກອບເອກະສານຕຳລາວິຊາການ, ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຢ່າງພຽງພໍ.
 • -  ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນ ແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • -  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.
Forsøg ikke at råbe over dette for meget, viagra online kopen I øjeblikket køber mange mænd Generic Viagra fra et internetapotek. Internettet Kb Viagra Privat giver køb viagra privat Et ægte liv skal fyldes med køb viagra tyrkiet Forsikringsomkostninger og retssager er konsekvent at drive omkostningerne ved narkotika op. Som følge heraf forsøger et stigende antal viagra bestille Jeg kan ikke sige det. Måske kan ikke alle erektil dysfunktion tilpasses med køb viagra lovligt Den fyr, der gentagne gange undlader at få viagra køb online Tillid er bestemt en af ​​disse sjove ting. Da du fik viagra generic 50mg Søg efter Square Trade emblemet - rektangulær industri er et program lanceret af viagra online goedkoop Ponce de Leon, sammen med de mange kejserlige gratulerer, der fulgte, undlod at få køb af viagra Tillid til steroider kan opstå, når brugeren ønsker at afværge tab af sikkerhed, da steroid-bygget muskler begynder atrofi. Denne køb ægte viagra