1. I.)ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ.

1) ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງການລົງທະບຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ,ຖານຂໍ້ມູນ,ສະຖິຕິ, ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຢ່າງລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ.

2) ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໃນແລະ ນອກ ວິທະຍາໄລ.

3) ສົມທົບກັບພະແນກວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ພະແນກວິຊາສະເພາະເພື່ອຄົ້ນຄວ້າແຕ່ງຕັ້ງຄູທີ່ປຶກສາ, ຄະນະຊັ້ນ, ຄະນະຫ້ອງ ແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນກັບຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ.

4) ອອກບັດນັກສຶກສາ, ເລກປະຈຳຕົວຕາມການຂຶ້ນທະບຽນເປັັນນັກສຶກສາ ແລະ ການພົ້ນພາວະນັກສຶກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫລັກການ

5) ເຜີຍແຜ່,ໂຄສະນາທຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາ.

6) ສັງລວມຄະແນນຄຸນສົມບັດ ແລະ ການຂາດຮຽນຂອງນັກສຶກສາທຸກໆສາຂາວິຊາແຕ່ລະພາກຮຽນ.

7) ຄຸ້ມຄອງເອກະສານນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເຊັ່ນ: ໜັງສືສະເໜີ, ລາພັກ, ໂຈະການຮຽນ, ເຈັບປ່ວຍ, ມີວຽກຈຳເປັນທາງຄອບຄົວ, ວຽກທາງລັດຖະການ ແລະ ອື່ນໆ.

8) ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບົບການຕິດຕາມຜູ້ຮຽນຈົບ, ອາດີດນັກສຶກສາແຕ່ລະລຸ້ນ, ແຕ່ລະພະແນກວິຊາສະເພາະໃນແຕ່ລະສົກຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

9) ຄົ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງອາດີດນັກສຶກສາດ້ວຍກັນທາງດ້ານການສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ.

10) ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຫວັດດີການນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ໂດຍສົມທົບກັບກອງທຶນສະຫວັດດີການ ຂອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ.

11) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.

  1. II.)ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານກິດຈະກຳນອກຫລັກສູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ ຫໍອາຫານ.

1) ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ແລະ ວຽກງານສະໂມສອນໃນແຕ່ລະເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ (ປະຕິທິນການສຶກສາ).

2) ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວກິລາ, ສິລະປະວັນະຄະດີ, ຂ່າວສານ, ອອກແຮງງານໂດຍມີຂະບວນການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ.

3) ສະຫລຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເປັນປົກກະຕິ.

4) ສ້າງແຜນການທັດສະນະສຶກສາລວມທັງການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຮັກຊາດ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາທາງດ້ານວິຊາການ.

5) ສ້າງແຜນການເຝຶກອົບຮົມວິຊາການທະຫານຕາມໄລຍະເວລາເໝາະສົມ.

6) ຈັດຕັ້ງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກຫໍພັກໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕ້າປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສັງຄົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມເປັນປົກກະຕິ.

7) ຮ່ວມກັບສຳນັກງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳດ້ວຍຮູບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນ ຕ່າງໆຂອງຊາດ.

8) ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫໍພັກ-ຫໍອາຫານ.

9) ຂຶ້ນແຜນເຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄະນະບໍລິຫານຫໍພັກ-ຫໍອາຫານ.

10) ສະຫລຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະຫໍພັກ-ຫໍອາຫານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ,ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ.

11) ຈັດຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຫໍພັກ, ການປ້ອງກັນເວນຍາມ, ວຽກສະໂມສອນ, ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການຫໍພັກ.

12)  ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງນ້ອຍພາຍໃນຫໍພັກ, ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

13) ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ (ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫໍພັກ-ຫໍອາຫານ)  ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫລັກການ.

14) ສະຫລຸບສັງລວມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຫໍພັກ-ຫໍອາຫານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ.

15) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

Forsøg ikke at råbe over dette for meget, viagra online kopen I øjeblikket køber mange mænd Generic Viagra fra et internetapotek. Internettet Kb Viagra Privat giver køb viagra privat Et ægte liv skal fyldes med køb viagra tyrkiet Forsikringsomkostninger og retssager er konsekvent at drive omkostningerne ved narkotika op. Som følge heraf forsøger et stigende antal viagra bestille Jeg kan ikke sige det. Måske kan ikke alle erektil dysfunktion tilpasses med køb viagra lovligt Den fyr, der gentagne gange undlader at få viagra køb online Tillid er bestemt en af ​​disse sjove ting. Da du fik viagra generic 50mg Søg efter Square Trade emblemet - rektangulær industri er et program lanceret af viagra online goedkoop Ponce de Leon, sammen med de mange kejserlige gratulerer, der fulgte, undlod at få køb af viagra Tillid til steroider kan opstå, når brugeren ønsker at afværge tab af sikkerhed, da steroid-bygget muskler begynder atrofi. Denne køb ægte viagra