ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ ວິທະຍາເຂດທີ 1

ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ພົນໂຍທາ

ບ. ຫົວເມືອງໃຕ້ 

ມ. ໄກສອນພົມວິຫານ

ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທລະສັບ: 041 212149

ແຟັກ: 041 212120

ເລກຕູ້ໄປສະນີ 054

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ວິທະຍາເຂດເຊໂປນ

ບ້ານ ວົງວິໄລ

ເມືອງ ເຊໂປນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທລະສັບ/ແຟັກ: 041-660326